Bij het opstellen van een restauratieplan worden allereerst de archieven geraadpleegd. Bestaande tekeningen en documenten worden ingescand en zo nodig nieuwe tekeningen gemaakt. Hierna volgt een intensieve technische opname om alle gebreken aan het licht te brengen. Vervolgens wordt de herstelfilosofie, het plan van aanpak per onderdeel, ontwikkeld.

RAB maakt het bestek inclusief de bijbehorende tekeningen die – veelal na overleg met de lokale monumentenzorg – ter goedkeuring bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed worden ingediend. Wij bieden de gewenste ondersteuning bij subsidie-, vergunnings- en financieringsaanvragen.

RAB regelt zowel de aannemersselectie als de aanbesteding en stelt de nota’s van inlichtingen op. Na gunning voert RAB de directie en houdt het toezicht om een optimaal eindresultaat te waarborgen. Toezicht is een onmisbaar en hoogst onderschat aspect van het restauratietraject.

Na oplevering verzorgen wij de algehele financiële afwikkeling, de revisiebescheiden en eventueel een meerjaren onderhoudsplan.